Regulaminy › Przepisy porządkowe – Komunikacja Miejska w Śremie
bok@rozkladjazdy.srem.pl
tel. 61 28 34 829 (pn-pt: 11:00-15:00)

Regulaminy › Przepisy porządkowe

Przepisy porządkowe w komunikacji miejskiej
§ 1. Do przestrzegania przepisów porządkowych w transporcie zbiorowym
obowiązani są podróżni.
§ 2. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu dozwolone jest wyłącznie na
oznakowanych przystankach po zatrzymaniu pojazdu.
§ 3. Podróżny zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na
żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierowcę.
§ 4. Kierowca może odmówić przewozu osób nietrzeźwych,
zachowujących się w sposób utrudniający kierowanie pojazdem lub
uciążliwych dla innych podróżnych.
§ 5. Podróżny zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe, a
także uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych
podróżnych, który nie stosuje się do wezwań kierowcy, obowiązany jest
opuścić pojazd.
§ 6. Przewożony bagaż nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w
pojeździe, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody współpodróżnym,
przeszkadzać im, jak również narażać ich na niewygody.
§ 7. Zabrania się przewożenia zwierząt innych niż pies lub kot. Dopuszcza
się przewóz małych zwierząt domowych w zamkniętych klatkach.
§ 8. Podróżnemu nie wolno zabranego ze sobą bagażu ręcznego,
przedmiotów oraz zwierząt umieszczać na miejscach przeznaczonych do
siedzenia.
§ 9. Przewożone rzeczy, bagaż i zwierzęta należy tak umieścić w
pojeździe, aby nie były one utrudnieniem dla pozostałych podróżnych.
§ 10. Przewóz psa lub kota może odbywać się przy spełnieniu takich
warunków, które gwarantują, że posiadacz zwierzęcia ma możliwość
sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
§ 11. Podróżny przewożący rzeczy, bagaż i zwierzęta jest odpowiedzialny
za nadzór nad nimi oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku ich
przewozu.

§ 12. W pojeździe zabrania się:
1) palenia tytoniu, zażywania środków odurzających i spożywania napojów
alkoholowych;
2) spożywania artykułów żywnościowych, jeżeli ich spożycie może
spowodować zabrudzenie odzieży pozostałych podróżnych;
3) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i
wyposażenia;
4) zajmowania miejsc ograniczających kierowcy pole widzenia;
5) otwierania drzwi i wychylania się przez okno podczas jazdy;
6) opierania się o drzwi autobusu;
7) siadania na barierkach ochronnych, poręczach, podłodze i stopniach
schodów pojazdów;
8) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu;
9) zakłócania spokoju w pojeździe, w szczególności grania na instrumentach
muzycznych, korzystania z radiodbiorników itp.;
10) poruszania się na łyżworolkach, wrotkach lub deskorolkach;
11) naklejania plakatów i ogłoszeń, rozdawania ulotek oraz materiałów
reklamowych bez zgody kierowcy;
12) sprzedaży obnośnej i żebrania;
13) wykonywania czynności mogących narazić współpodróżnych na szkodę;
14) przewożenia przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych,
żrących, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.